Přeskočit na obsah

návrh, projekt a realizace vlastního domu

  Jednotlivých stupně projektové dokumentace a postup realizace domu.

  davidarchitekti-nas-pristup

  Zhotovujeme architektonické studie, projekty domů pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Podílíme se s klienty na výběru dodavatele stavby a stavbu po celou dobu provádění důsledně kontrolujeme až po její dokončení, kolaudaci, uvedení do provozu, předání majiteli a vyúčtování provedených prací a odstranění závad a nedodělků. Po dokončení stavby zajišťujeme pro naše klienty záruční i pozáruční opravy a úpravy. Našim klientům asistujeme postupně ve všech fázích, které ke stavbě domu patří. Popřípadě klienta přímo zastupujeme. Součástí našich služeb není pouze vyhotovení projektové dokumentace, ale také autorský a stavebně technický dozor a kontrola fakturace. Nejen na stavbách, ale také při výrobě interiérových prvků a nábytku.

  Jako bytový architekt navrhujeme a realizujeme interiéry, navrhujeme nábytek. Zajišťujeme jeho výrobu. Věnujeme velkou péči nejen vlastnímu navrhování nábytku a interiérů, ale taktéž dohlížíme na vlastní výrobu s důrazem na veškeré detaily i samotnou montáž. Často, před vlastní výrobou zhotovujeme makety, popřípadě reálné detaily konstrukce, abychom ověřili tvar, povrchovou úpravu, funkčnost a praktičnost našich návrhů a především, abychom vše odsouhlasili s klientem nad reálným výrobkem. 3D vizualizace jsou fajn, ale dotek skutečného materiálu a zkušenost s ním nenahradí.

  Navrhujeme a projektujeme domy. Zajišťujeme jejich stavbu. Práce pro nás nekončí s předáním projektové dokumentace, ale jako architekti se podílíme s klientem i na vlastní realizaci, jako autorský dozor. Tedy nejdříve připravujeme kompletní podklady pro výběr stavební firmy-generálního dodavatele stavby, popřípadě i jednotlivých subdodavatelů. Pro naše klienty se vždy snažíme zajistit nejlepší nabídku, kdy kritériem není pouze cena, ale vůbec reálnost a úplnost nabídky a dodržení předepsané kvality materiálů a provedení.

  Stavbu po celou dobu provádění kontrolujeme. Součástí naší práce během stavby je průběžná kontrola probíhajících prací a jejich účtování na základě skutečně provedených objemů. S dokončením stavby naše služba ještě nekončí. Dohlížíme a zajišťujeme kolaudaci, uvedení domu do provozu a celkové vypořádání s dodavatelem, či dodavateli. Kontrolujeme odstraňování vad a nedodělků a předání veškerých relevantních dokladů a záručních listů. Po předání dokončeného domu asistujeme při odstraňování záručních i pozáručních závad.

  Architektonická studie. Zhotovujeme vlastní návrh domu. Jinak řečeno “Jak bude dům vypadat”. Ale také, jak bude fungovat, a jaké budou použity základní materiály. Do  práce architekta se neustále promítají tužby, plány a potřeby našeho klienta. Dalším milníkem je už poněkud úřední dokumentace k územnímu řízení, popřípadě stavebnímu povolení. Což je dopracování předchozího stupně do všech detailů vyžadovaných zákonem ke zmiňovaným účelům. Naším cílem v průběhu všech stupňů projektování moderního rodinného domu  není pouze, aby se to našemu klientovi líbilo, ale aby naše řešení bylo vysoce funkční, praktické a hlavně trvanlivé. Aby stavební detaily zhotovené podle našich návrhů “vydržely”. Tento poslední bod se netýká pouze jednotlivých stupňů návrhu, ale také a především času realizace domu. V průběhu stavby důsledně kontrolujeme, zda je opravdu vše prováděno tak, jak jsme předepsali, z odpovídajících materiálů, v odpovídající kvalitě a při dodržování správných stavebních technologií. Podle situace a přání klienta zhotovujeme samostatně jednotlivé stupně dokumentace projektu domu od studie po prováděcí projekt, anebo zajišťujeme realizaci domu od začátku až do konce. Tedy včetně zajištění  úředních povolení, výběru dodavatele stavby, kontroly provádění stavby až po dokončení, kolaudaci a předání k užívání majiteli.

  Proces přípravy, projektování a stavby domu. Během přípravy, projektování a vlastní stavby budeme postupně hledat odpovědi na následující otázky:

  1. Jaké jsou určující a limitující faktory pro stavbu domu na daném místě. Ty jsou jednak objemové-hmotové-tvarové, dále stavebně právní-co mi stavební úřad dovolí a technické-připojení na inženýrské sítě, založení domu a podobně. A jaký dům, jak velký a jak naplněný chce vlastní stavebník. Formulování těchto otázek můžeme říkat-zadání.

  2. Co by se s tím dalo dělat? Když máme první krok za sebou, začneme dům formovat. Takové prvotní formě, jak by mohl váš dům vypadat můžeme říkat-architektonický koncept.

  3. Jak bude dům vypadat? To už je podrobnější dopracování podoby domu s návrhem dispozic, fasád a základních materiálů, ze kterých má být dům postaven. To je architektonická studie. (Tato studie se případně dopracuje do podoby dokumentace pro územní řízení, pokud je potřeba)

  4. Jak se má dům postavit? Víme, jak bude dům vypadat. A teď jak ho postavit? Jestliže předchozí kroky byly především pro stavebníka, aby si utvořil představu o svém budoucím domě. V tuto chvíli se práce architekta orientuje především na toho, kdo dům bude stavět, aby věděl přesně jak. Tento stupeň se obyčejně rozděluje do dvou. Dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace. Názvy hovoří samy za sebe. První je pro účely získání stavebního povolení, případně ohlášení stavby a druhý je dopracování projektu do všech detailů a specifikací pro účely stavby domu. Důvodem dopracování prováděcí dokumentace je především přesné zadání pro toho, kdo bude dům stavět. Aby bylo jasné co stavebník objednává, v jaké kvalitě, množství, ceně a samozřejmě termínu.

  5. Kolik to bude stát? A jak dlouho to bude trvat postavit? Zhotovení podrobné specifikace a výkazu výměr je podmínkou pro stanovení přesné ceny domu a vyhnutí se pozdějších diskuzí v průběhu stavby “kdo, co, jak myslel”. Účelné je též vypracování kontrolního rozpočtu, který pak slouží, jako srovnávací informace při porovnávání nabídek dodavatelů.

  6. Kdo to bude stavět. Pokud nechcete dům stavět svépomocí, tak budete muset najít firmu, která dům postaví. Všechny předchozí práce architekta směřují právě do tohoto bodu. Jak se zmiňujeme v předchozích odstavcích. Podrobná projektová dokumentace, specifikace, materiálu a výkaz výměr jsou základními předpoklady pro výběr dodavatele stavby-stavební firmy. I pokud stavbu nebudete zadávat najednou, ale postupně. V tento moment přichází do hry ve větší míře taktéž obchodně právní otázky, spojené především se smlouvou o dílo, která vás čeká. Každá smlouva by měla být konzultována s osvědčeným právníkem se zkušenostmi v tomto oboru. Taktéž by měla být prověřena věc pojištění, jak domu, tak prováděcí firmy.

  7. A postaví to opravdu tak, jak jsme si představovali? Staví firma, jak má? To není ani tak otázka, jako záměr-postavit dům, jaký je vyprojektován a stavebníkem požadován a očekáván. A k dosažení tohoto záměru je nutná průběžná kontrola. To je především stavební dozor, který ověřuje, že stavba je prováděna podle platné dokumentace projektu domu, že jsou používány předepsané materiály, že jsou dodržovány předepsané technologické postupy, že jsou správně prováděny veškeré detaily. Součástí této kontrolní činnosti je také kontrola účtování a fakturace. Tedy že zhotovitel-stavební firma účtuje pouze práce, které jsou skutečně provedené. Obecně lze říci, že poskytování záloh a dopředných plateb je pro stavebníka velmi nevýhodné, ale v některých případech se tomu dnes nedá vyhnout, např. ani okna, ani dveře bez složení zálohy neobjednáte. Tyto záležitosti by ale měly být dopředu společně projednány a zálohy poskytnuty účelově a v daný čas.

  8. Dokončení, kolaudace, uvedení do provozu, předání klientovi. Dům je hotov.

  Dokončením, kolaudací a předáním domu k užívání je stavba domu u konce. Je a není. Z naší zkušenosti se ještě několik měsíců po dokončení domu budou objevovat drobné nedostatky, které bude nutné napravovat. Práce architekta spočívá i v asistování klientům v napravování všech takovýchto detailů.