Přeskočit na obsah

Projekt domu

   

  Projekt domu je přesný návod, jak se má dům realizovat, aby byl takový, jaký jste si představovali a s architektem vytvořili. Jsou to přesné instrukce pro stavební firmu a ostatní dodavatele, co dodat a postavit a v jakém množství a kvalitě.
  Projekt domu

  Projekt domu

  Architektonická studie spojuje všechny nápady, náměty, možnosti a potřeby s daným místem v celistvém návrhu. Projekt domu ho dále detailně rozpracovává, strukturuje a rozčleňuje. A to na jednotlivé části, jako jsou jednotlivé profese, řemesla a dodávky, tak aby bylo možné ho realizovat.

  Například studie určuje tvar, barvu, materiál atp. a projekt dále podrobně specifikuje o jaký výrobek se jedná s přesným označením materiálu a barvy. V jiném úhlu pohledu: architektonická studie je určena pro klienta-stavebníka, projekt domu je určen zejména pro stavební firmu.


   

  Projektu novostavby, nebo rekonstrukce domu má obvykle tyto součásti:

  A. Průvodní zpráva
  B. Souhrnná technická zpráva
  C. Situace
  D. Dokladová část
  E. Zásady organizace výstavby
  F. Dokumentace stavby

  1. Architektonické a stavebně technické řešení
  2. Stavebně konstrukční část
  3. Statika
  4. Zdravotechnické instalace (voda kanalizace, plyn)
  5. Topení
  6. Elektroinstalace silnoproud
  7. Elektroinstalace slaboproud
  8. Vzduchotechnika a chlazení

  Podrobná struktura projektu domu:

  A. Průvodní zpráva projektu rodinného domu

  a) Identifikace stavby

  • Název Stavby:
  • Místo stavby:
  • Stavebník:
  • Stručný popis:

  b) Stávající stav (Jedná li se o novostavbu, nebo rekonstrukci, tvar pozemku, orientace, vztah k okolí)
  c) Průzkumy (geologický průzkum, pro zjištění podmínek založení stavby; pro rekonstrukci to může být statický posudek stávajícího domu, zaměření pozemku, polohy okolních inženýrských sítí, snímek katastální mapy, výpis z katastru nemovitostí apod.)
  d) Požadavky (zadání klienta-stavebníka)
  e) Obecné podmínky pro výstavbu
  f) Podmínky regulačního plánu
  g) Věcné a časové vazby
  h) Předpokládaná doba a popis výstavby
  i) Statistické údaje (velikost domu, podlahové plochy, obestavěný prostor)

  B. Souhrnná technická zpráva projektu rodinného domu

  1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

  a) Zhodnocení staveniště
  b) Urbanistické řešení, architektonické řešení (jak se dům začleňuje do okolní zástavby – např. orientací štítu, velikostí, tvarem střechy, jak je dům tvarovaný a barevný)
  c) Technické řešení (jakou technologií bude stavěn, z jakých materiálů)
  d) Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu (připojení na elektřinu, vodovod, kanalizaci, plyn, internet, tv, ale také silniční komunikaci)
  e) Řešení infrastruktury a dopravy v klidu (vnitřní rozvody a parkování)

  slaboproudé rozvody (TV, internet, zabezpečovací systém, kamerový systém, audio rozvody, “inteligentní dům”)

  vzduchotechnika, klimatizace, rekuperace

  f) Vliv stavby domu na životní prostředí
  g) Řešení bezbariérového užívání
  h) Průzkumy a měření
  i) Podklady pro vytýčení stavby
  j) Členění stavby (na jednotlivé objekty, pro rodinný dům to je např.: dům, oplocení, bazén)
  k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby
  l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

  2. Mechanická odolnost a stabilita

  3. Požární bezpečnost

  4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

  5. Bezpečnost při užívání

  6. Ochrana proti hluku

  7. Úspora energie a ochrana tepla

  8. Řešení bezbariérového přístupu

  9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

  10. Ochrana obyvatelstva

  11. Inženýrské stavby

  a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,

  b) zásobování energiemi,

  • Plyn
  • El. energie
  • Topení
  • Voda

  c) řešení dopravy,
  d) povrchové úpravy okolí stavby, vegetační úpravy,
  e) elektronické komunikace.

  C. Výkres Situace

  D. Dokladová část projektu domu

  E. Zásady organizace výstavby

  (jak se bude dům realizovat)

  1) Technická zpráva projektu domu

  a) Pro staveniště bude využit vlastní pozemek
  b) Významné sítě technické infrastruktury
  c) Staveniště bude využívat stávající přípojky energií do objektu.
  d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob.
  e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů.
  f) Zařízení staveniště bude využívat stávající objekt.
  g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení.
  h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.
  i) Podmínky pro ochranu životního prostředí.
  j) Orientační lhůty výstavby.

  2) Výkresová část

  a) Celková situace.
  b) Energie a doprava.

  F. Stavební dokumentace projektu domu

  1. Architektonické a stavebně technické řešení (vychází z architektonické studie)

  1.1. Technická zpráva projektu domu

  a) Rodinný dům
  b) Architektura domu
  c) Kapacity
  d) Konstrukční řešení stavby domu
  e) Tepelně technické vlastnosti
  f) Založení objektu
  g) Vliv na životní prostředí
  h) Dopravní napojení
  i) Fasády domu
  j) Obecné požadavky na výstavbu domu

  2. Stavebně konstrukční část projektu domu

  2.1. Technická zpráva
  a) Konstrukční systém stavby
  b) Materiál a výrobky
  01. Obvodový plášť a příčky
  01.1. Zdivo, obvodové zdivo, komínové těleso
  01.2. Příčky
  02. Úpravy vnitřních povrchů a podlahy
  02.1. Střešní plášť
  02.1a Stěny – skladby konstrukcí
  02.1b Stropy – skladby konstrukcí
  02.2. Balkóny a terasy
  02.3. Podlahy – skladby konstrukcí
  02.4. Omítky vnější
  02.5 Omítky vnitřní
  02.6. Obklady vnitřní (Lea tenké keramické obkladové desky)
  02.6a Keramické obklady – obecný popis
  02.7. Dlažby a stěrky
  02.7a keramické dlažby
  02.8. Podhledy
  02.9. Nátěry
  02.10. Malby
  02.11 Sádrokartonové konstrukce
  02.13 Čistící zóny podlahové
  02.14 Kobercové krytiny
  02.15 Podlahy dřevěné masivní
  03. Izolace
  03.1. Projekt hydroizolace proti tlakové vodě
  03.2. Izolace proti radonu
  03.3. Izolace tepelné
  04. Klempířské výrobky
  05. Truhlářské výrobky (odkazy výrobců nábytku)
  05.1. Okna – fasádní otvorové výplně
  05.2. Dveře (příklady: interiérové dveře a zárubně)
  05.3. Parapety – vnitřní
  05.4. Vestavěné skříně
  05.5. Kuchyně
  06. Zámečnické výrobky
  06.1. Zábradlí střešní terasy
  06.2. Zábradlí balkonu 2NP
  06.3. Garážová vrata

  • Protikorozní ochrana vnitřních zámečnických prvků
  • Protikorozní povrchová úprava venkovních prvků

  07. Betonářské výrobky
  08. Jiné, ostatní prvky
  08.1. Krbová kamna
  c) Hodnoty zatížení. Viz část statika.
  d) Neobvyklé konstrukce
  e) Technologické podmínky, které by mohly ovlivnit stabilitu konstrukce
  f) Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí
  g) Kontrola zakrývaných konstrukcí
  h) Použité podklady pro zhotovení projektu domu

  • statický posudek a geologická rešerše
  • prohlídka stavby
  • mapové podklady správců sítí, snímek katastrální mapy
  • zadání investora stavby
  • zaměření stávajícího objektu

  3. Statika v projektu domu

  4. Projekt zdravotechnické instalace (voda kanalizace, plyn)

  5. Projekt topení

  6. Projekt elektroinstalace silnoproud

  7. Projekt elektroinstalace slaboproud

  8. Projekt vzduchotechniky, rekuperace a chlazení

  9. Projekt měření a regulace

  10. Projekt inteligentního domu

  11. Rozpočet a cena realizace domu