Projekt domu

 

Projekt domu je přesný návod, jak se má dům realizovat, aby byl takový, jaký jste si představovali a s architektem vytvořili. Jsou to přesné instrukce pro stavební firmu a ostatní dodavatele, co dodat a postavit a v jakém množství a kvalitě.
Projekt domu

Projekt domu

Architektonická studie spojuje všechny nápady, náměty, možnosti a potřeby s daným místem v celistvém návrhu. Projekt domu ho dále detailně rozpracovává, strukturuje a rozčleňuje. A to na jednotlivé části, jako jsou jednotlivé profese, řemesla a dodávky, tak aby bylo možné ho realizovat.

Například studie určuje tvar, barvu, materiál atp. a projekt dále podrobně specifikuje o jaký výrobek se jedná s přesným označením materiálu a barvy. V jiném úhlu pohledu: architektonická studie je určena pro klienta-stavebníka, projekt domu je určen zejména pro stavební firmu.


 

Projektu novostavby, nebo rekonstrukce domu má obvykle tyto součásti:

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situace
D. Dokladová část
E. Zásady organizace výstavby
F. Dokumentace stavby

 1. Architektonické a stavebně technické řešení
 2. Stavebně konstrukční část
 3. Statika
 4. Zdravotechnické instalace (voda kanalizace, plyn)
 5. Topení
 6. Elektroinstalace silnoproud
 7. Elektroinstalace slaboproud
 8. Vzduchotechnika a chlazení

Podrobná struktura projektu domu:

A. Průvodní zpráva projektu rodinného domu

a) Identifikace stavby

 • Název Stavby:
 • Místo stavby:
 • Stavebník:
 • Stručný popis:

b) Stávající stav (Jedná li se o novostavbu, nebo rekonstrukci, tvar pozemku, orientace, vztah k okolí)
c) Průzkumy (geologický průzkum, pro zjištění podmínek založení stavby; pro rekonstrukci to může být statický posudek stávajícího domu, zaměření pozemku, polohy okolních inženýrských sítí, snímek katastální mapy, výpis z katastru nemovitostí apod.)
d) Požadavky (zadání klienta-stavebníka)
e) Obecné podmínky pro výstavbu
f) Podmínky regulačního plánu
g) Věcné a časové vazby
h) Předpokládaná doba a popis výstavby
i) Statistické údaje (velikost domu, podlahové plochy, obestavěný prostor)

B. Souhrnná technická zpráva projektu rodinného domu

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) Zhodnocení staveniště
b) Urbanistické řešení, architektonické řešení (jak se dům začleňuje do okolní zástavby – např. orientací štítu, velikostí, tvarem střechy, jak je dům tvarovaný a barevný)
c) Technické řešení (jakou technologií bude stavěn, z jakých materiálů)
d) Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu (připojení na elektřinu, vodovod, kanalizaci, plyn, internet, tv, ale také silniční komunikaci)
e) Řešení infrastruktury a dopravy v klidu (vnitřní rozvody a parkování)

slaboproudé rozvody (TV, internet, zabezpečovací systém, kamerový systém, audio rozvody, “inteligentní dům”)

vzduchotechnika, klimatizace, rekuperace

f) Vliv stavby domu na životní prostředí
g) Řešení bezbariérového užívání
h) Průzkumy a měření
i) Podklady pro vytýčení stavby
j) Členění stavby (na jednotlivé objekty, pro rodinný dům to je např.: dům, oplocení, bazén)
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

2. Mechanická odolnost a stabilita

3. Požární bezpečnost

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

5. Bezpečnost při užívání

6. Ochrana proti hluku

7. Úspora energie a ochrana tepla

8. Řešení bezbariérového přístupu

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

10. Ochrana obyvatelstva

11. Inženýrské stavby

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,

b) zásobování energiemi,

 • Plyn
 • El. energie
 • Topení
 • Voda

c) řešení dopravy,
d) povrchové úpravy okolí stavby, vegetační úpravy,
e) elektronické komunikace.

C. Výkres Situace

D. Dokladová část projektu domu

E. Zásady organizace výstavby

(jak se bude dům realizovat)

1) Technická zpráva projektu domu

a) Pro staveniště bude využit vlastní pozemek
b) Významné sítě technické infrastruktury
c) Staveniště bude využívat stávající přípojky energií do objektu.
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob.
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů.
f) Zařízení staveniště bude využívat stávající objekt.
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení.
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí.
j) Orientační lhůty výstavby.

2) Výkresová část

a) Celková situace.
b) Energie a doprava.

F. Stavební dokumentace projektu domu

1. Architektonické a stavebně technické řešení (vychází z architektonické studie)

1.1. Technická zpráva projektu domu

a) Rodinný dům
b) Architektura domu
c) Kapacity
d) Konstrukční řešení stavby domu
e) Tepelně technické vlastnosti
f) Založení objektu
g) Vliv na životní prostředí
h) Dopravní napojení
i) Fasády domu
j) Obecné požadavky na výstavbu domu

2. Stavebně konstrukční část projektu domu

2.1. Technická zpráva
a) Konstrukční systém stavby
b) Materiál a výrobky
01. Obvodový plášť a příčky
01.1. Zdivo, obvodové zdivo, komínové těleso
01.2. Příčky
02. Úpravy vnitřních povrchů a podlahy
02.1. Střešní plášť
02.1a Stěny – skladby konstrukcí
02.1b Stropy – skladby konstrukcí
02.2. Balkóny a terasy
02.3. Podlahy – skladby konstrukcí
02.4. Omítky vnější
02.5 Omítky vnitřní
02.6. Obklady vnitřní (Lea tenké keramické obkladové desky)
02.6a Keramické obklady – obecný popis
02.7. Dlažby a stěrky
02.7a keramické dlažby
02.8. Podhledy
02.9. Nátěry
02.10. Malby
02.11 Sádrokartonové konstrukce
02.13 Čistící zóny podlahové
02.14 Kobercové krytiny
02.15 Podlahy dřevěné masivní
03. Izolace
03.1. Projekt hydroizolace proti tlakové vodě
03.2. Izolace proti radonu
03.3. Izolace tepelné
04. Klempířské výrobky
05. Truhlářské výrobky (odkazy výrobců nábytku)
05.1. Okna – fasádní otvorové výplně
05.2. Dveře (příklady: interiérové dveře a zárubně)
05.3. Parapety – vnitřní
05.4. Vestavěné skříně
05.5. Kuchyně
06. Zámečnické výrobky
06.1. Zábradlí střešní terasy
06.2. Zábradlí balkonu 2NP
06.3. Garážová vrata

 • Protikorozní ochrana vnitřních zámečnických prvků
 • Protikorozní povrchová úprava venkovních prvků

07. Betonářské výrobky
08. Jiné, ostatní prvky
08.1. Krbová kamna
c) Hodnoty zatížení. Viz část statika.
d) Neobvyklé konstrukce
e) Technologické podmínky, které by mohly ovlivnit stabilitu konstrukce
f) Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí
g) Kontrola zakrývaných konstrukcí
h) Použité podklady pro zhotovení projektu domu

 • statický posudek a geologická rešerše
 • prohlídka stavby
 • mapové podklady správců sítí, snímek katastrální mapy
 • zadání investora stavby
 • zaměření stávajícího objektu

3. Statika v projektu domu

4. Projekt zdravotechnické instalace (voda kanalizace, plyn)

5. Projekt topení

6. Projekt elektroinstalace silnoproud

7. Projekt elektroinstalace slaboproud

8. Projekt vzduchotechniky, rekuperace a chlazení

9. Projekt měření a regulace

10. Projekt inteligentního domu

11. Rozpočet a cena realizace domu