Přeskočit na obsah

vlastní developerský projekt

  Developerský projekt novostavby 24 bytů v Praze 5. Bytový Dům je postavený v proluce, která vznikla demolicí původních objektů ještě před započetím výstavby Strahovského tunelu.

  Realizace projektu krok za krokem

  Místo – původní stav

  Proluka se nacházela ve Švédské ulici na jižní stráni strahovského kopce. Ideální výchozí situací bylo, že byla v místě původní městské zástavby s výhledem na město a do zahrad vil.


   

  Zadání

  Navrhnout a vyprojektovat obytný dům na daném pozemku, při splnění předepsaných územních limitů pro tuto část Prahy. Tzn. dodržení uliční čáry i dvorní čáry, výšky římsy i vrcholu střechy. Se zastavovacími podmínky také souviselo vybudování předepsaného počtu parkovacích míst a nutného společného zázemí domu.

  Návrh

  Architektonická studie bytového domu vychází objemově především ze zastavovacích podmínek daných ÚRM MHMP, které určují půdorysné a pohledové limity pro budoucí dům a tvar střechy. Dále návrh respektuje dané prostředí t.j. charakter architektury stávající zástavby obytných domů v ulici a obecně tuto lokalitu Prahy, kde je typické:

  • „oddělené“ přízemí domů s vysokým stropem
  • uprostřed fasády vystupuje rizalit
  • členění fasád je jednoduché a má jednotný rytmus
  • atika zakrývá střešní římsu
  • měřítko objektů je dáno šířkou jednotlivých parcel … 10 – 15 m
  • poslední podlaží (půda) je mírně odlišné

  Navrhovaný bytový dům respektuje architekturu a rytmus navazujících fasád a měřítko jednotlivých domů, hlavní rozdělení fasády je na dvě stejně velké části, abychom zachovali původní výraz dvou domů, které zde stály. Jsou zde dva vchody, jeden do bytové části z vystupujícího rizalitu/věže a druhý do kancelářských prostor. Díky výškovému rozdílu v horní a dolní části fasády mohli projektanti nezbytný vjezd do podzemních garáží umístit tak aby nenarušoval vlastní přízemí a vede přímo do prvního podzemního podlaží. V prostoru předzahrádky bude umístěna terasa nad parkovacími stání v 1.P.P. a je v úrovni ulice. Bude zatravněna a osázena dřevinami. Plot předzahrádky bude složen ze zídky a sloupků  z lomového kamene a zámečnicky zhotovených plotových výplní. Výrazně je římsou odděleno 1. podkroví, které ustupuje do pozadí. Všechna okna domu budou dřevěná, mořená s jednoduchým členěním tzv. EURO okna. Střecha je šikmá s ateliérovými okny, ale vzhledem k hloubce objektu je vrchní část plochá se střešní terasou. Přízemí a patro domu je okny „spojeno“a přibližuje se tak  vysokým podlažím původních a okolních objektů. Vstup je zvýrazněn tělesem rizalitu, který je ukončen prosklenou věží. Spodní část bude obložena pískovcem. Ostatní části fasády budou omítnuty a probarveny. Jako protiklad této “věži“ vystupují z druhé poloviny fasády 4 prosklené plochy  ve 2. a 3. nadzemním podlaží. Jižní fasáda, tedy do zahrady, je určena především prostornými terasami ve všech podlažích a šikmou střechou přes 1. a 2. podkroví, jiné tvarosloví architekti nepoužili. Oplechování je šedý titanzinek. U okolních objektů je zřejmá “jednoduchost”, která odráží i jistou podřadnost, která byla dávána této straně domu v čase původní výstavby.

   

  Projekt

  Úkoly, které projektanti řešili bylo navržení především těchto hlavních konstrukcí a dispozičních řešení pro dům:

  • důkladné vyřešení dispozic všech bytových jednotek.
  • železobetonový skelet stojící na pilotách
  • dilatace výtahových šachet z důvodu akustických přenosů do nosné konstrukce domu
  • akustické řešení celého objektu. Kročejová neprůzvučnost, mezibytové příčky, pronikání hluku z přilehlé ulice apod.

   

  Realizace

   

  Interiéry a zařízení bytů

   

  Do detailu

  Okna do ulice jsou opatřena speciálním zasklením, které eliminují hluk dopravy. Výtahová šachta. Abychom opět zabránili pronikání hluku do bytů, tentokrát od výtahů je výtahová šachta dvouplášťová. Vnitřní plášť, který tvoří nosnou konstrukci pro výtah má vlastní základ ve 2. podzemním podlaží a je zcela oddělen od vlastní konstrukce domu. Problémem bylo, jak tyto dva betonové pláště realizovat, aby zůstaly od sebe odděleny. Navíc bylo nutné do mezery mezi nimi vsunout akustickou izolaci. Řešením projektantů byla nakonec oddělená montáž obou plášťů. Nejdříve byl zhotoven monolitický vnější plášť společně s konstrukcemi celého domu, potom se vnitřní stěna pláště opatřila akustickou izolací a nakonec se z panelů smontovala vnitřní šachta.